ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

ADR

ADR Nedir?
"Alternative Dispute Resolution" kısaltmasını ifade eden ve uluslararası bir terminoloji olan ADR, "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarını" ifade etmektedir.

Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nde, aşağıda sayılan dört alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine ilişkin listeler ve kurallar sunulmaktadır.

Arabuluculuk
Tahkim
Uzman Görüşü
Tarafsız Ön Değerlerdirme Raporu

ADR'ye Elverişli Uyuşmazlıklar Nelerdir?
Genel olarak, tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda, daha açık bir ifade ile, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda arabuluculuğa, tahkime, uzman görüşü veya tarafsız ön değerlendirme yoluna başvurabilir.


ADR'ye Kimler Başvurabilir?
Uyuşmazlık tarafı olan gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar ile 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler ve bu idareler tarafından kurulan işletmeleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklarıdır.


Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlık Türlerine Örnekler:
(Kıyasen Bütün ADR'ye Elverişli)


1. Ticari Uyuşmazlıklar
Şirket Ortakları Arasındaki Uyuşmazlıklar
Kazanca, zarara ve tasfiye sonucuna katılma
Rekabet etmeme
Ortaklar arası denetim
Ortaklar arası gider, faiz ve ücret isteme hakları,
Yönetsel uyuşmazlıklar,
Hisse devirlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
Birleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

Kıymetli Evrak - Deniz Ticareti - Sigorta
Kıymetli evraktan ( Bono, Poliçe, Çek) doğan alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar,
Navlun sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
Taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
Bağlama sözleşmelerinden doğan,
Donatan ve donatma iştirakinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
Sigorta sözleşmesinden doğan ( Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası) sigorta şirketi ve sigortalı veya sigorta ettiren arasındaki bütün uyuşmazlıklar,

2. Fikri Mülkiyetten Doğan Uyuşmazlıklar
Markadan doğan tazminat, men, lisans uyuşmazlıkları,
Patentten doğan tazminat, men, lisans uyuşmazlıkları,
Endüstriyet Tasarımdan Doğan tazminat, men, lisans uyuşmazlıkları,
Fikir ve Sanat Eserlerinden doğan tazminat, men, lisans uyuşmazlıkları,
Çalışan Buluşlarından Doğan Uyuşmazlıklar

3. Her Türlü Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar
Tarafların üzerinde serbetsçe tasarrufta bulunabildiği her türlü sözleşmeden doğan ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat ve alacak talepleri.

4. Miras Uyuşmazlıkları
Mirasta mal paylaşımı,
Saklı Pay nedeniyle tenkis uyuşmazlıkları,
Muris muvazaasından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

5. Gayrimenkulden Doğan Uyuşmazlıklar
Mirastan mal kaçırma,
Tapu İptal,
Müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi)
İşgal tazminatı (ecrimisil),
Ön alım (şuf'a)
Ortaklığın giderilmesi/izale-i şüyu
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar,
Kentsel dönüşüm.

6. Kira Uyuşmazlıkları
Kira bedelinin ödenmemesi
Kira bedelinin tespiti
Tahliye

7. Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar
Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri,
Evliliğin devamı boyunca malların yönetimi,
Evliliğin devamı boyunca mallar üzerinde tasarruf,
Evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımı,
Evliliğin sona ermesi halinde tazminat ve nafaka.

8. Tüketici Uyuşmazlıkları
Kredi kartı,
Tüketici kredilerinden,
Bankacılık benzeri her türlü sözleşmelerden
Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten
Peşin ve taksitle satımdan
Sigorta,
Ulaşım,
Kargo sözleşmelerinden
Abonelikten
Özel eğitim ve özel kurstan
Devre tatil,
Devre mülkten
Paket turdan
Özel hastane işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar.

9. İşçi - İşveren Uyuşmazlıkları
İş ve çalışma ilişkisinden veya iş akdinin feshinden kaynaklanan alacak ve tazminat,
İşe iade talepleri,
İş Kazası ve Meslek Hastalığında doğan uyuşmazlıklar

10. Sağlık Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Hekim kusurundan medyana gelen ölüm, sakatlık ve yaralanmadan doğan
Hasta hakları kapsamında uyuşmazlıklar
(sağlık hizmetlerinden faydalanma, bilgilendirme ve bilgi talep etme, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda hizmet alma, rahatlık, saygınlık görme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma )
Hastaların yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
(Hastalar, başvurmuş oldukları sağlık kuruluşunun kurallarına ve uygulamalarına uygun davranmalı, daha önce gördükleri tedaviler ve kullanıkları ilaçlar da dahil olmak üzere hekimlerine net ve anlaşılır bir tıbbi geçmiş sunmalı ve hekim tarafından belirlenen kontrol veya tedavi sürelerine uyma)
Hekim kusuru ve Hekimin etik kurallara bağlı kalmaması nedeniyle, hekimler ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar,
Sağlık çalışanlarının, sağlık personelinin ve hekimlerin haklarından doğan talepleri
(bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı, etik ilkelere bağlılık hakkı, baskı altında kalmadan mesleklerini uygulama hakkı ve kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı gibi yasal haklar, kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruma hakkı, yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı, yönetsel süreçlere katılma hakkı, tanıklıktan çekilme hakkı, hastayı reddetme hakkı ve iyileştirme garantisi vermeme hakkı gibi haklar)

11. Enerji Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar
Elektrik, Doğalgaz, Petrol, LPG piyasasında doğan
Ticari uyuşmazlıklar,
Transit uyuşmazlıkları,
Rekabet uyuşmazlıkları,
Çevreye ilişkin uyuşmazlıklar,
Yatırım uyuşmazlıkları,

12. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar
Kamu hizmetinin özel teşebbüse gördürülmesine ilişkin olan ve kamuya imtiyaz sağlayan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar.