ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

ARABULUCULUK

REFERANS ADR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI
Genel Olarak:

Arabuluculuk yolu diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bağımsız bir yöntem olup, Merkezin tahkim veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yönetmeleri için tarafların ayrıca başvurusu gerekir.

Taraflar arasındaki tahkim anlaşması bulunması arabuluculuk yoluna başvurmaya engel teşkil etmez.

İhtiyarı arabuluculuk alanında, taraflarca aksi kararlaştırmadıkça, uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümünde, Merkezin arabuluculuk kurallarının uygulanmasını kabul etmiş sayılırlar.

Taraflar, Merkez nezdinde yürütülen arabuluculuk faaliyetinden dolayı, Merkezin, Merkezin bağlı bulunduğu Şirketin, kurucuların ve faaliyette görev alanların herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluk taşımadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, Merkezin dili Türkçedir. Merkezin kurallarının eksik kaldığı alanlarda Türk Arabuluculuk Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Merkezde faaliyet gösteren Arabulucular, Adalet Bakanlığı nezdinde tutulan arabulucular sicilinde kayıtlı olan arabuluculardır.

Arabulucular görevlerini şahsen ifa ederler.

İhbar, yazışma ve teklifler de dâhil olmak üzere yapılan her türlü bildirimleri yazılı olarak ve e-posta, noter veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılabilir.


Arabuluculuk Sürecinin Başlaması:

Arabuluculuk Süreci, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince arabuluculuğa elverişli bir uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümü için, bir sözleşme veya şart ile arabuluculuk anlaşması yapılmış olabileceği gibi tarafların arabuluculuk yoluna birlikte başvurmaları ile ya da taraflardan birinin Merkeze başvurması ve karşı tarafın kabulü ile de başlayabilir. Tarafların iradelerinin oluştuğu an tutanak altına alınır. Arabuluculuk süreci başlar.

Merkez Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen taraf, Merkeze yazılı olarak şahsen, posta yolu veya e-posta ile başvurur.

Gerekli bilgi ve belgeleri de sunar. Arabuluculuk talebine ilişkin dilekçe ve ekleri ile arabuluculuk sürecinde taraflarca Sekretaryaya sunulacak her türlü belge, diğer taraf ve arabulucu sayılarının toplamından bir fazla olacak biçimde teslim edilir.

Tarafların birlikte başvurduğu veya yalnızca bir tarafın başvurduğu ve diğer tarafların yazılı kabul beyanı verdiği tarih, arabuluculuk sürecinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Başvuru evrakında eksikliğin bulunması halinde, Sekretarya tarafından eksikliklerin tamamlanması için başvuruda bulunan tarafa 7 gün süre verilir.

Bir tarafın arabuluculuk talebinden sonra Sekretarya arabuluculuk başvuru talebini, yedi gün içinde dilekçe ve ekleri ile birlikte karşı taraf veya taraflara bildirir.

Karşı taraf veya taraflar, başvuru talebinin ulaşmasını izleyen 7 gün içinde Beyan/Kabul Dilekçesini Sekretarya‘ya yazılı olarak şahsen, posta veya e-posta yolu ile sunabilir.

Beyan/Kabul Dilekçesini sunmak için ek süre isteyen tarafa 7 günü geçmemek üzere ek süre verilir.

Beyan/Kabul evrakının sunulması üzerine en geç üç gün içinde başvuran taraf veya taraflara bildirir.


Arabulucunun Seçimi ve Ücreti:

Arabulucu taraflarca seçilir. Seçim tarafların isteği doğrultusunda, Merkeze bırakılmışsa arabulucu seçimi merkez tarafından yapılır.

Arabulucu, görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirmekle yükümlüdür.

Taraflarca, ön tutanak ve diğer gerekli belgeler imzaladıktan sonra, sonra taraflar ve arabulucu için uygun gün belirlenerek Merkez tarafından yedi gün içinde davet gönderilir. Belirlinin günde arabulucu göreve başlar.

Arabulucunun merkez tarafından seçimi halinde, arabulucunun göreve başlaması, arabulucunun seçimine ilişkin kararın kendilerine ulaşmasından itibaren taraflar, 7 gün içinde Sekretaryaya itirazlarını sunabilir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde karar verilir. İlgili itirazlara yönelik Merkezin kararı kesindir.

Arabulucunun birbirini takip eden iki toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmaması halinde, durum arabulucu tarafından derhal Sekretarya‘ya bildirilir. Bu bildirimi uyuşmazlığın tarafları da yapabilir. Merkez, ilgili arabulucunun yerine başka bir arabulucunun görevlendirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri en kısa süre içinde alır. Arabulucunun herhangi bir nedenle görevden ayrılması, görevi yürütmek için aranan nitelikleri kaybetmesi veya istifa etmesi halinde, Merkez tarafından bu arabulucunun yerine görev almak üzere 7 gün içinde yeni bir arabulucu seçilir.

Arabulucunun seçilmesinden itibaren yedi gün içinde Sekretarya tarafından başvuru ve cevap dilekçeleri ve ekleri arabulucuya tevdi edilir. Arabulucu, uyuşmazlığın niteliğini de dikkate alarak, uyuşmazlığı en fazla üç ay içinde ve en az maliyetle sonuçlandırmak için çaba sarf eder. Arabulucu, taraflara kendi açıklamalarını yapabilmeleri için eşit ve yeterli imkânı sunmakla yükümlüdür.

Arabulucu taraflar ile birlikte ilk toplantısını, kendisine Sekretarya tarafından Başvuru ve Cevap Dilekçesi ve eklerinin tevdi edilmesinden itibaren 7 gün içinde Merkezin Ofis binasında yapar.

Arabuluculuk ücreti, Merkeze gelen işler bakımından taraflarla Merkezin yaptığı anlaşma çerçevesinde belirlenir. Merkezi kullanan arabulucular ise, daha önce belirlenmiş saat ücreti ödemekle yükümlüdür.