ÇÖZÜMLERİNİZDE REFERANSINIZ BİZİZ.

TAHKİM

REFERANS ADR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

Genel Hükümler ve Elverişlilik

Madde 1. Bu Tahkim Kuralları’nın amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, İki tarafın iradesine tabi olmayan işler (sulh olunamayacak işler) ve Taşınmazların aynına ilişkin haklarla ilgili uyuşmazlıklar dışında kalan uyuşmazlıkların," Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Tahkim Kuralları" ile tahkim yoluyla çözümü ve icra edilebilir karara ulaşılabilmesi için, takip edilecek usul ve uygulama kurallarının belirlenmesidir.


Tanımlar

Madde 2 . Bu Tahkim Kuralları’nda;
Hakem, tahkim yargılamasına ilişkin incelemeyi yürütmek ve istemleri karara bağlamak üzere, uyuşmazlık taraflarınca seçilecek veya Tahkim Merkezi tarafından belirlenecek olan kişi veya kişileri,
Hakem Kurulu, üç hakemden oluşan kurulu,
Karar, hakem/hakemler kurul tarafından uyuşmazlığa ilişkin olarak verilen nihai kararı,
Merkez, Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezini,
Şirket, Referans ADR, Alternatif Çözümler Merkezi Danışmanlık Eğitim Kiralama Ticaret A.Ş'yi,
Taraf, Uyuşmazlıkta davacı veya davalı olarak yer alan kişi veya kişileri ifade etmektedir.


Kurumsal Tahkim-Ad Hoc Tahkim Hizmeti

Madde 3. Taraflar, kurumsal tahkim merkezi olarak Referans ADR Tahkim Kurallarını seçerek, Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezinden tahkim hizmet alabilir.
Taraflar, Referans ADR Tahkim Kurallarını seçmeksizin Merkez Hakem listesinde yer alan hakemler arasından hakemini/hakemlerini seçebilir.


Tahkim Sözleşmesi veya Şartı

Madde 4. Tahkim yolunu seçmek için taraflarca yazılı şekilde yapılmış tahkim sözleşmesi veya şartı gereklidir.
Taraflarca, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların "İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar tahkim yolu ile çözümlenecektir" şeklinde bir sözleşme yapmaları veya yapılan ana sözleşmeye böyle bir tahkim şartı getirmek suretiyle tahkim yolunu seçebilir.


Arabuluculuk, Uzman Görüşü, Tarafsız Ön Değerlendirme Sonrası Tahkim Yolunun Seçilmesi

Madde 5. Arabuluculuk ya da uzman görüşü, ön değerlendirme sonrası uyuşmazlık çözüm yolları sonrasında taraflar, bir karara ihtiyaç duyarlarsa, yazılı olarak uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini kararlaştırabilirler.


Tahkim Yeri

Madde 6. Tahkim yeri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Referans ADR, Alternatif Çözümler Merkezi Danışmanlık Eğitim Kiralama Ticaret A.Ş merkez adresi Bursa'dır.


Tahkim Sürecinin Başlaması

Madde 7. Uyuşmazlıkların Tahkim Merkezi nezdinde tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlığa ilişkin Tahkim Kurallarına atıf yapan bir tahkim sözleşmesinin veya tahkim şartının mevcudiyeti gereklidir.


Tahkim Usulü

Madde 8. Tahkim usulü, taraflarca belirlenir. Taraflar tahkim usulünü seçmemişse, "Referans ADR uyuşmazlık Çözüm Merkezi Tahkim Kuralları" na göre, Merkez Hakem Listesinde yer alan hakemi/hakemleri uyuşmazlığın özelliğine göre, usulü taraflar ve/veya vekilleri ile birlikte şekillendirilir.


Merkez Tahkim Divanı'nın Oluşumu

Madde 9. Tahkim Divanı, alanında onbeş yıl deneyime sahip beş hukukçudan oluşur. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Divanın doğal üyesidir. Diğer üç divan üyesi Yönetim Kurulu tarafından Merkezin akreditasyon eğitimini almış hukukçular arasından seçilir. Divan üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bir divan üyesi, iki kez üst üste divan üyesi seçilebilir.
Tahkim Divanı başkanı, Divan üyeleri tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğuyla oy çokluğu seçilir. Tahkim Divanının seçilmiş üyelerinin, üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, en kısa sürede Yönetim Kurulu tarafından yeni üye seçilir.
Divan, tahkim yargılamasının Tahkim Kuralları hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar ve ilgili başvuruları karara bağlar.


Divan'ın Karar Alması ve Kararların Niteliği

Madde 10. Tahkim Divanı, Divan Başkanının başkanlığında en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır; oyların eşitliği hâlinde Divan Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır. Tahkim Divanı kararlarına karşı taraflar kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren Divana itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Tahkim Divanı, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir ve karar alabilir


Divan Genel Sekreterliği

Madde 11. Tahkim, Genel Sekreterliği, bir genel sekreter ve bir personelden oluşur. Merkez nezdinde, tahkim yargılamasına ilişkin kurumsal tahkim sürecinin yürütülmesini sağlamak üzere Sekretarya oluşturulur. Sekretarya’nın görev ve faaliyetleri Divan tarafından belirlenir.


Tarafların talepleri

a. Tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, adresleri, telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adresleri;
b. Uyuşmazlığın konusu, nitelik ve özelliklerine ilişkin açıklamaları;
c. Davacının talebinin dayanağını teşkil eden vakıalar ve hukuki açıklamalar;
d. Davacının talebinin dayanağını teşkil eden vakıaların ispatı için gerekli tüm belge ve deliller;
e. Talep sonucu ile birlikte miktarı belirli olan taleplerin tutarları ve değer tayini mümkün olmayan hallerde diğer taleplerin yaklaşık parasal değerleri;
f. Tahkim Anlaşmasının bir nüshası ile hakem sayısı, hakemler kurulunun seçilmesi, tahkim yeri, tahkim dili, uygulanacak hukukun seçilmesi.
Davalı, dava dilekçesinin Sekreterya tarafından kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde, cevap dilekçesi ve varsa karşı davası ile bunların eklerini, Sekreterya’ya sunar.
Dilekçede aşağıdaki şu yer alır:
a. Tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adresleri;
b. Uyuşmazlığın niteliği, özellikleri, dayanakları ve davacının dilekçesinde belirttiği vakıalar ile hukuki açıklamalara ilişkin cevapları;
c. Davacının talep veya taleplerine cevabı;
d. Davalının savunmasının ve varsa karşı davadaki taleplerinin dayanağı vakıaların ispatı için gerekli tüm belge ve deliller;
e. Davacının teklifi çerçevesinde hakem sayısı ve hakemler kurulunun seçilmesi ile tahkim yeri, tahkim dili, uygulanacak hukuk hakkındaki beyanlar
f. Tahkim anlaşmasının varlığı, geçerliliği ya da içeriğine ilişkin her türlü iddia ve itiraz.
g. Tek Hakemin seçimi veya tayininden önce yargılamanın Seri Tahkim Kuralları uyarınca yürütülmesine itiraz eden taraf, tahkim yargılamasının başladığının kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içinde Sekreterya’ya itirazını sunar. Bu itiraz hakkında Divan karar verir.
Davalı tahkime katılmaz, tahkim yoluna itiraz eder, Tahkim Kuralları’nın uygulanmasına süresi içinde itiraz etmez veya cevap dilekçesi sunmazsa, tahkim yargılaması bu Kurallar uyarınca devam eder.


Uyuşmazlık Miktarı ve Seri Tahkimin Seçilmesi

Madde 13. Uyuşmazlık konusunun 50.000.-TL nin altında olduğu uyuşmazlıklarda taraflar aksini kararlaştırmadıkça, Seri Tahkim usulü uygulanır. Seri tahkim, kural olarak tek hakemin, dosya üzerinden inceleme yaparak, uyuşmazlığı iki ay içinde karara bağladığı usulü ifade eder.
Uyuşmazlık konusunun 50.000.-TL nin üzerinde olduğu uyuşmazlıklarda ise, taraflar, açıkça Seri Tahkim usulünü seçtiklerini belirterek Seri Tahkim usulünün uygulanmasını sağlayabilir.


Hakem/Hakemler kurul Kurulunun Seçilmesi- Tayini

Madde 14. Taraflar, alanında uzman olan Merkezin Hakemler kurulu arasından, işin niteliğine uygun olarak hakem/hakemler kurulu serbestçe seçebilirler ya da seçimi Merkez Tahkim Divanına bırakabilirler. Taraflar veya Divan, hakem seçimini kural olarak, Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi web sayfasında yayınlanan "Merkezin Hakemler kurulu" Listesinde yer alan hakemler kurul arasından yapar. Taraflar veya Divan bu liste dışında yer alan kişilerin de hakem olarak seçimine/atanmasına da karar verebilir.
Taraflarca aksini kararlaştırılmadıkça, değeri 50.000.TL nin altındaki tüm uyuşmazlıklar tek Hakem tarafından seri tahkim usulü ile çözümlenir.
Uyuşmazlık konusunun 50.000.-TL nin üzerinde olduğu uyuşmazlıklarda, aksi kararlaştırılmadıkça üç hakemden oluşan tahkim kurulu tarafından karara bağlanır.
Sekreterya tarafından, davacının dava dilekçesini davalıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde, taraflar, Hakem/Hakemler kurulu birlikte seçerler. Tarafların, bu süre sonunda Hakem/hakemler kurulu bildirmemeleri veya başka bir usule göre seçilmesini talep etmemeleri halinde Divan, Hakem/Hakemler kurul Kurulunu uyuşmazlığın niteliğine tayin eder.


Hakem/Hakemler kurul Kurulunun Göreve Başlaması ve İtirazlar

Madde 15. Hakem/Hakemler Kurulu, Seçim veya atama kararı ile göreve başlar. Bu karar, Sekreterya tarafından üç gün içinde taraflara da bildirir. Taraflarca, hakem/ hakemler kurulunun seçimi, göreve başlaması, yeterlikleri ve tarafsızlıklarına yönelik Hakem/Hakem Kurulunun seçimine ilişkin kararın kendilerine ulaşmasından itibaren üç gün içinde Sekretarya’ya sunulan itirazlar hakkında Divan tarafından üç gün içinde karar verilir. İlgili itirazlara yönelik Divan kararı kesindir.
Aynı hakemin birbirini takip eden iki toplantı ve/veya duruşmaya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmaması halinde, durum Hakem/Hakemler Kurulundan biri tarafından derhal Sekretarya‘ya bildirilir. Bu bildirimi uyuşmazlığın tarafları da yapabilir. Divan, ilgili hakemin yerine başka bir hakemin görevlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri en kısa süre içinde alır.
Hakem/Hakemler Kurulu üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle görevden ayrılması, görevi yürütmek için aranan nitelikleri kaybetmesi veya istifa etmesi halinde, Divan tarafından bu hakem/hakemler kurulu üyesi yerine görev almak üzere yedi gün içinde yeni bir hakem seçilir.


Hakem Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları

Madde 16. Üç hakemden oluşan Hakem Kurulu en az iki üyesinin mevcudiyeti ile toplanır. Üç hakemden oluşan Hakem Kurulu, en az iki üyesinin aynı yöndeki oylarıyla karar alır. Çekimser oy, oyların hesabında olumsuz oy etkisi doğurur. Hakem Kurulu tarafından verilen ara kararlar, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak hazırlanır ve karar tarihi ile hakemler kurulunun imzalarını içerir.


Zaman Tablosu

Madde 17. Hakem/Hakemler kurulu, seçildikten veya tayin edildikten sonra 7 gün içerisinde tarafların da görüşünü alarak bir zaman tablosu hazırlar; başka dilekçelerin sunulup sunulmayacağı; duruşma yapılıp yapılmayacağı ve yargılamanın yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer usule ilişkin konular hakkında karar vererek taraflara ve Sekreterya’ya bildirir.


Tahkim Yargılaması

Madde 18. Hakem/Hakemler Kurulunun seçimi/atanmasından itibaren yedi gün içinde Sekretarya tarafından, uyuşmazlık taraflarının dilekçeleri ve ekleri Hakem Kuruluna tevdi edilir. Hakem Kurulu, uyuşmazlığın niteliğini de dikkate alarak, yargılamayı mümkün olan en kısa süre içinde ve en az maliyetle sonuçlandırmakla yükümlüdür. Hakem Kurulu, taraflara kendi iddia ve savunmalarını açıklamaları için eşit ve yeterli imkânları sunmakla yükümlüdür. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Hakem Kurulu toplantı ve duruşmalarında elektronik iletişim yöntemleri kullanılabilir.


Tahkim Dili

Madde 19. Madde Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim dili Türkçe’dir. Dava ve Cevap Dilekçe ve eklerinin veya yargılamaya esas alınan diğer belgelerin yabancı dilde olması durumunda, ilgili taraflar bunların tahkim diline yeminli tercümesini de sunmakla yükümlüdür. Yabancı dil kullanımını gerekli kılabilecek uyuşmazlıklarda hakemler kurulin seçilmesinde, Divan tarafından ilgili yabancı dilde mesleki yeterliği bulunanların seçimi gözetilir. Hakem Kurulunun anılan şartları sağladığı yargılamalarda, tarafların tercüme sunma yükümlülüğü Hakem Kurulu tarafından kaldırılabilir.


Tahkime Uygulanacak Hukuk

Madde 20. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Hakem Kurulu yargılamayı "Referans ADR Uyuşmazlık Merkezi Tahkim Kuralları" hükümlerini esas alarak yürütür. Aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlığa Türk hukukunu uygular. Tahkim Merkezi nezdinde yürütülen tahkim yargılamasının tarafları, Tahkim Kuralları hükümlerini ve bu hükümlerden doğan yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


Hakem/ Hakemler Kurulunun Toplantıları

Madde 21. Hakem/Hakemler Kurulu ilk toplantısını, kendisine Sekretarya tarafından Dava ve Cevap Dilekçesi ve eklerinin tevdi edilmesinden itibaren on gün içinde Divan tarafından belirlenen yerde yapar. Takip eden toplantı tarih ve yerleri, Hakem/ Hakemler Kurulu tarafından her bir toplantıda ayrıca kararlaştırılır.


Hakem/Hakemler Kurulunun ve Tarafların Gizlilik Yükümlüğü

Madde 22. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Hakem/Hakemler Kurulu, tahkim yargılaması çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve tahkim yargılamasına katılanların da gizlilik yükümlülüğüne uyma zorunluluğu bulunmaktadır.


Görev Belgesi

Madde 23. Hakem/hakemler Kurulunun görev belgesi uyuşmazlık konularını belirler. Yeni talepler ancak karşı tarafın muvafakati ile eklenebilir.
Hakem/Hakemler Kurulu, ilk toplantıdan itibaren en kısa süre içinde, uyuşmazlığın konu ve kapsamının sınırlarını belirleyen bir görev belgesi hazırlar. Görev belgesi asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir: a) Tarafların adı, soyadı ve/veya ticaret unvanları, b) Tarafların bildirim adresleri, c) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti ile bunların toplam tahmini tutarı, ç) Hakem Kurulunu oluşturan hakem veya hakemler kurulunun adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri, d) Tahkim yeri, tahkim dili, tahkim süresi, tahkim süresinin başlangıcı ve tahkime uygulanacak hukuk. (2) Hazırlanan görev belgesi, Hakem Kurulu tarafından Sekretarya‘ya verilir ve üç gün içinde taraflara bildirir. Taraflarca, görev belgesinin kendilerine ulaşmasından itibaren yedi gün içinde Sekretarya’ya sunulan itirazlar hakkında Divan tarafından yedi gün içinde karar verilir. İlgili itirazlara yönelik Divan kararı kesindir.


Tahkikat

Tahkikat Hakem/ Hakemler Kurulu, davanın dayanağı olan vakıaları tespit edebilmek için uygun gördüğü tüm yöntemleri kullanır. Değeri, 50.000.TL nin altındaki uyuşmazlıklarda duruşma kararı hakeme aittir. Zorunlu değildir.
Değeri, 50.000.-TL nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise duruşma yapılmasını taraflar açıkça bertaraf etmedikçe duruşma yapılır. Hakem/Hakemler kurulu, taraflardan, uyuşmazlığı çözümlenmesi için gerekli gördüğü, her türlü bilgi veya belgeyi sunmalarını isteyebilir.


Duruşma

Madde 25. Duruşmalı Tahkimde, Hakem/hakemler kurul, duruşma için tarafların da görüşünü alarak belirlenen tarihi, duruşma tarihi olarak belirlediği tarihten 10 gün önce taraflara bildirimde zorundadır. Taraflar, duruşmanın yapılacağı gün, saat ve yerde hazır bulunmak zorundadır. Duruşmanın yürütülmesinde tüm yetki, Hakem/hakemler Kuruluna aittir.


Bilirkişi Görüşü, Keşif İncelemesi ve Tanık Beyanları

Madde 26. Hakem Kurulu, tarafların talebi üzerine ve/veya gerekli gördüğü diğer hallerde, belirli konularda uzmanlığından yararlanmak için bilirkişiden görüş alınmasına ve/veya keşif incelemesi yapılmasına karar verebilir.
Bilirkişi ve bilirkişinin çalışma esasları, Hakem/Hakem Kurulu tarafından belirlenir.
Bilirkişi raporunu, Hakem Kuruluna yazılı olarak sunar. Hakem Kurulu, bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebilir ve tarafların bilirkişi raporuna ilişkin soruları kendisine yöneltmesine izin verebilir.
Taraflar, Hakem Kurulundan tanıklarının duruşmada dinlenmesini veya yazılı beyanlarının alınmasını talep edebilir. Hakem Kurulu, bu talepleri uyuşmazlığın niteliğini dikkate alarak karara bağlar.
Hakem Kurulu, uyuşmazlığa ilişkin gizli bilgilerin korunması için, bilirkişi ve tanıklar hakkında gerekli tedbirleri alır.
Bilirkişi, keşif ve tanık için gerekli masraflar talep eden taraf/ taraflarca ödenir.


Geçici Koruma Tedbirleri

Madde 27. Hakem/Hakemler Kurulu, taraflardan birinin talebi veya doğrudan kendi takdiri üzerine geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınmasına karar verebilir. (2) Geçici hukuki koruma tedbirleri, Hakem/Hakemler Kurulu tarafından belirli bir süre ile sınırlanabilir. (3) Tarafların talebi üzerine verilen geçici hukuki koruma tedbiri kararlarında, Hakem/Hakem Kurulu kararın geçerliliğini talepte bulunan tarafın belirli bir teminat bedelini Sekretarya‘ya tevdi etmesi şartına bağlayabilir.


Tahkikatın Tamamlanması ve Tahkim Süresi

Madde 28. Hakem, duruşmasız tahkimde, son dilekçenin sunulmasından veya duruşmanın yapıldığı itibaren en geç 2 ay içinde tahkikatı tamamlayarak, uyuşmazlığın esası hakkında karar verir.
Duruşmalı tahkimde ise, Hakem/hakemler kurul, dosyanın kendisine havale edilmesinden itibaren en geç 5 ay içinde tahkikatı tamamlayarak, uyuşmazlığın esası hakkında karar verir.
Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla veya gerekli görülen hallerde taraflardan birinin veya Hakem/ Hakemler Kurulunun başvurusu üzerine Divan tarafından uzatılabilir.


Hakem/Hakemler Kurulu Kararı

Madde 29. Karar, Hakem/Hakemler Kurulu tarafından yazılı ve gerekçeli olarak verilir. Karar, Hakem Kurulunun tek kişiden oluşması halinde hakemin seçildiği, üç kişiden oluşması halinde ilk toplantının yapıldığı tarihten itibaren beş ay içinde verilir. Bu süre, tarafların anlaşmasıyla; Divan tarafından uzatılabilir. Divanın, bu konudaki kararı kesindir. Hakem/Hakem Kurulu taraf sayısından bir fazla sayıda karar belgesi hazırlar. Sekretarya, karar belgesini üç gün içinde taraflara bildirir.


Hakem Kararının Kapsamı

>Madde 30. Hakem kararı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir;
a) Kararı veren Hakem/Hakem Kurulu üyelerinin ad ve soyadları,
b) Tarafların ve var ise temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, unvanları ve adresleri,
c) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi,
d) Sıra numarası altında açık ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak ve borçlar ile yargılama giderleri,
e) Karara karşı iptal davası açılabileceği ve süresi,
f) Tahkim yeri ve kararın tarihi,
g) Kararı veren Hakem Kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğunun imzaları ve karara eklenmiş ise karşı oy yazısı.


Kararın Divan Onayına Sunulması

Madde 31. Tahkim Kararları verildiği tarih itibaren üç gün içinde Divan Sekreteryası'na sunulur. Sekreterya kararı aynı gün divana sunar. Divan, kararını yedi gün içinde verir.


Kararların İcrası

Madde 32. Divanın Onayı ile karar yabancılık unsuru taşımayanlar yönünden derhal icra edilebilir. Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda ise, icra edilebilirlik şerhi almak suretiyle icra edilir.


Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması

Madde 33. Taraflardan her biri, hakem/hakemler kurulu kararının kendisine bildirilmesinden itibaren on gün içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, Sekreterya’ya başvurarak; Hakem kararında bulunan hesap, yazı ve benzeri maddi hataların düzeltilmesini, Karara ilişkin belirli bir konunun veya kararın bir bölümünün tavzihini, isteyebilir.
Karşı tarafın görüşünü alan Hakem Kurulu, bu talebi haklı bulursa, talep tarihinden itibaren 10 gün içinde kararındaki maddi hatayı düzeltir veya kararın tavzihini yapar. İcap ederse, bu süre Hakem Kurulunca uzatılabilir.
Hakem Kurulu, karardaki maddi hataları karar tarihini izleyen on gün içinde kendiliğinden de düzeltebilir.
Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren on gün içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, yargılama sırasında ileri sürülmüş olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı verilmesini isteyebilir. Hakem Kurulu, talebi haklı bulursa, tamamlayıcı hakem kararını on gün içinde verir.
Düzeltme, tavzih ve tamamlama kararları, Sekreterya tarafından taraflara üç gün içinde bildirilir ve hakem kararının bir parçasını oluşturur.


Sulh

Madde 34. Taraflar, tahkim yargılaması sırasında Hakem Kurulu kararı verilmeden sulh olabilirler. Bu halde, taraflar sulh anlaşmasının esas ve sonuçlarını içeren yazılı ve imzalı bir belgeyi Hakem Kuruluna sunarlar.
Taraflarca düzenlenen sulh anlaşması, konusu itibariyle tahkime elverişli olmalı ve hukuka ve ahlaka aykırılık taşımamalıdır.
Hakem Kurulu, taraflarca sunulan ve bu maddenin (2). fıkrasındaki şartları taşıyan sulh anlaşmasını hakem kararı olarak tespit eder.


Sorumsuzluk Kaydı

Madde 35. Tahkim Merkezi nezdinde yürütülen tahkim yargılamasının tarafları, tahkim yargılamasına ilişkin işlemlerden dolayı, Merkezin ve çalışanlarının herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluk taşımadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Taraflar, Hakemler Kurulunun yargılama sürecinin tamamında alınan kararlar açısından hukuki takdir yetkilerinin bulunduğunu ve Hakemler Kurulunun kararlarının taraflar üzerinde doğurduğu hukuki ve maddi sonuçlarından dolayı hukuki sorumluluklarının bulunmadığını kabul etmiş sayılırlar.


Kanunların Uygulanabilirliği

Madde 36. Tahkim Kuralları’nda hüküm bulunmayan hallerde, yabancılık unsuru bulunmayan uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407 ilâ 444. maddeleri ve yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıklarda 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanır.


Yürütme

Madde 37. Tahkim Kuralları hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


Gider Avansı ve Diğer Ödemeler

Madde 38. Tahkim yargılaması talebinde bulunan taraf, Divan tarafından belirlenecek gider avansını beş gün içinde yatırmakla yükümlüdür.

Tarafların, Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne "Referans ADR Tahkimi Masraf ve Ücret Tarifesi (Ek-1)" belirtilen bedelleri ödemeleri gerekmektedir.

Ek:1
REFERANS ADR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ TAHKİM BAŞVURU HARÇ VE MASRAF (İdari Hizmet Bedeli) TARİFESİ

Uyuşmazlık Konusunun Değeri Başvuru Harcı İdari Hizmet Bedeli
300.000’e kadar 300 TL % 1
300.001 – 1.000.000 300 TL 2.000 TL + % 1
1.000.001 – 5.000.000 300 TL 5.000 TL + % 0,5
5.000.001 – 10.000.000 300 TL 7.500 TL + % 0,3
10.000.001 – 50.000.000 300 TL 10.000 TL + % 0,1
50.000.001 – 100.000.000 300 TL 15.000TL + % 0,08
100.000.001 ve fazlası 300 TL 50.000 TL


REFERANS ADR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Anlaşmazlık Konusunun Değeri Tek Hakem Ücreti 3 Veya Daha Fazla Sayıda Hakem Ücreti
İlk gelen 500.000.00 TL için %5 %8
Sonra gelen 500.000.00 TL için %4 %7
Sonra gelen 1.000.000.00 TL için %3 %6
Sonra gelen 3.000.000.00 TL için %2 %4
Sonra gelen 5.000.000.00 TL için %1 %2
10.000.000.00 TL'den yukarısı İçin %0,1 %0,2

11 Mart 2017 CUMARTESİ tarihli 30004
Resmi Gazete Yayınlanan
Resmî Gazete Sayı : 30004
TEBLİĞ

* Hakem ücreti 1500 TL’den az olmayacaktır.